Co powinien zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z płatnością faktury? Jest wiele różnych możliwych czynności do podjęcia, ale dla wszystkich najważniejszą cechą dla nich wszystkich powinna być szybkość. Bierność wierzyciela nie tylko prowadzi do scenariusza, w którym dłużnik popada w coraz większe kłopoty i traci majątek lub wierzytelność się przedawnia, ale również stanowi jasny sygnał dla opornego dłużnika, że wierzycielowi po prostu nie zależy na odzyskaniu należności.

Wierzyciel zaraz po upływie terminu płatności zobowiązania z tytułu faktury VAT, pożyczki, czy każdej innej umowy cywilnoprawnej, powinien od razu skontaktować się z dłużnikiem i wyjaśnić przyczynę opóźnienia. Im więcej prób podjęcia kontaktu z dłużnikiem, tym większą odczuwa on presję. Często zdarza się, że naszym dłużnikiem zostaje osoba z rodziny lub taka, z którą od bardzo dawna współpracujemy. Wierzyciel nie powinien w takich wypadkach odczuwać dyskomfortu w upominaniu się o zapłatę przez dłużnika. Należy pamiętać, że to dłużnik jest w zwłoce, która wpływa na nasz dyskomfort, a przede wszystkim na płynność finansową.

Dlaczego wierzyciel powinien jak najszybciej reagować na opóźnienie w płatności dłużnika? Po pierwsze im bardziej jest przeterminowany dług, tym większe koszty generuje jego windykacja. Wynika to z potrzeby podjęcia szeregu dodatkowych czynności, które wymagają od wierzyciela lub jego pracownika poświęcenia coraz większej ilości czasu. Pamiętajmy, że każdy kolejny telefon lub pismo wysłane do dłużnika, nie mówiąc już o czynnościach zmierzających do odzyskania należności na drodze prawnej, to kolejne poświęcone godziny na windykację należnych nam zobowiązań. Po drugie zwłoka w wyegzekwowaniu długu może prowadzić do całkowitej utraty możliwości odzyskania naszych pieniędzy. Dzieje się to na przykład w przypadku przedawnienia. W polskim prawie cywilnym roszczenia cywilne się przedawniają, co oznacza że po upływie określonego prawem terminu, dłużnik zyskuje skuteczną metodę uchylenia się od płatności, jakim jest zarzut przedawnienia. Inną sytuacją jest ogłoszenie przez dłużnika upadłości. Majątek, którym dysponuje w tym momencie dłużnik, z reguły jest już niewielki i nie zawsze można liczyć, że nasze roszczenie zostanie zaspokojone w całości.

Ze statystyk prowadzonych przez naszą firmę wynika, że im dług jest mniej przeterminowany, tym większa skuteczność w jego odzyskaniu – nawet kilkukrotnie! Co zatem należy zrobić, gdy dłużnik zaczyna przekładać termin zapłaty, składa niejasne wyjaśnienia lub po prostu unika kontaktu? Dobrym pomysłem jest przekazanie sprawy firmie specjalizującej się w windykacji należności. Profesjonalne podejście do odzyskania długu nie tylko pozwoli nam zaoszczędzić czas i energię, ale pozwoli uniknąć wielu sytuacji prowadzących do coraz większych trudności w odzyskaniu naszych pieniędzy. Firma windykacyjna stara się wtedy za wszelką cenę zwindykować wierzytelność na etapie polubownym, co nie generuje dodatkowych kosztów. W przypadku komplikacji zawsze można liczyć na obsługę prawną ze strony specjalistów, w tym odzyskanie należności na drodze sądowej lub egzekucyjnej.

Do tej pory rozważaliśmy sytuację, w której dług uległ już przeterminowaniu, to znaczy termin na jego zapłatę minął. Wiemy, że im dłuższa zwłoka w windykacji należności, tym gorsza staje się sytuacja wierzyciela. Jak zatem nie dopuszczać do upływu terminu płatności? Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie usługi polegającej na monitoringu należności . Monitoring polega na zapobieganiu opóźnień w płatności, poprzez przypominanie dłużnikom o zbliżającym się terminie płatności zobowiązań, wynikających na przykład z faktury VAT. Działanie takie ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim wierzyciel unika zjawiska „zatoru płatniczego”, co ma wpływ na płynność finansową. Dzięki monitoringowi należności unikamy również generowaniu coraz wyższych kosztów windykacji należności, które omówiliśmy wyżej. Warto też mieć na uwadze, że monitoring stwarza możliwość wykrycia nierentownych kontrahentów, z którymi z reguły powinniśmy jak najszybciej zakończyć współpracę w celu uniknięcia braku zapłaty za nasze świadczenia. Z usługą monitoringu należności wiąże się możliwość korzystania z pieczęci windykacyjnej , co dodatkowo wzmacnia pozycję wierzyciela wobec opieszałego dłużnika.

Podsumowując, w windykacji należności najważniejsza jest szybkość w podjęciu działań zmierzających do uiszczenia przeterminowanych należności przez dłużnika. Jeśli chcemy w ogóle nie dopuścić do takiej sytuacji, warto rozważyć zlecenie firmie windykacyjnej monitoringu należności.