Windykacja sądowa

profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna

Fluence Finance z siedzibą w mieście Warszawa zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych na etapie windykacji sądowej należności. Na stałe współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi reprezentującymi naszych Klientów w trakcie postepowania sądowego i egzekucyjnego na terenie całego kraju.
 

WINDYKACJA SĄDOWA – jak przebiega?

Windykację sądową, która wiąże się z wytoczeniem powództwa w sądzie powszechnym lub arbitrażowym, prowadzimy w trybach:

 • nakazowym,
 • upominawczym,
 • elektronicznym (EPU),
 • zwykłym postępowaniu cywilnym,
 • europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń,
 • sądu polubownego,
 • karnym.

Wybór trybu postępowania sądowego uzależniony jest od posiadanej dokumentacji w sprawie, a wysłanie pozwu do Sądu poprzedzone jest bezpłatną analizą dokonaną przez nasz dział prawny złożony z zespołu adwokatów i radców prawnych. Analiza poprzedzająca windykację sądową jest niezwykle istotna, gdyż pozwala wybrać odpowiedni tryb z najniższymi kosztami sądowymi, aby windykacja sądowa, a w rezultacie uzyskanie tytułu wykonawczego przebiegło sprawnie i szybko.
 

WINDYKACJA SĄDOWA – co oferujemy?

 • bezpłatna, profesjonalna analiza prawna posiadanych dokumentów,
 • uzyskanie i sprawdzenie dokumentów rejestrowych dłużnika,
 • analiza dłużnika pod kątem postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych,
 • przygotowanie i złożenie w sądzie pozwu o zapłatę oraz dalszych, koniecznych w sprawie pism procesowych,
 • pełną reprezentację Państwa przed sądem, również w II instancji,
 • wystąpienie o nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności,
 • uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,
 • zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku,
 • windykacja sądowa, w tym postępowanie sądowe jest stale nadzorowana przez nas w celu uniknięcia opóźnień,
 • pełna informacja na temat poszczególnych etapów postępowania oraz uzyskiwanych dokumentów.

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE – gdzie toczy się proces?

Przeprowadzenie windykacji sądowej, czyli w zasadzie postępowania sądowego jest możliwe zarówno w miejscu naszej siedziby, którym jest Warszawa, jak i na terenie całego kraju, bez względu na siedzibę wierzyciela bądź dłużnika. Współpracujemy z wieloma prawnikami spoza Warszawy, którzy zapewniają odpowiednią reprezentację Klienta w każdym zakątku Polski. Staramy się, aby miejscem toczenia się sporu była Warszawa, w celu zoptymalizowania procesu logistycznego związanego ze stawiennictwem w sądzie. Przede wszystkim jednak zwracamy uwagę na potrzeby naszych Klientów. Korzystamy z możliwości, jakie dają nam przepisy prawa, aby windykacja sądowa była przeprowadzona w miejscu jak najkorzystniejszym dla naszych Klientów, dla których Warszawa nie jest miejscem siedziby bądź zamieszkania.
 

WINDYKACJA POLUBOWNA – czy jest możliwa po złożeniu pozwu?

Windykacja sądowa nie wyklucza możliwości dalszych negocjacji czynionych w Państwa imieniu. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia zawsze staramy się dać dłużnikowi ostatnią szansę na dobrowolną spłatę należności. Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, które na Państwa życzenie możemy wstrzymać. Warunkiem jest zapłata znaczącej części Państwa należności, aby jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interes majątkowy. Rozpoczęcie postępowania sądowego przerywa bieg przedawnienia, co jest najważniejszym skutkiem związanym z zabezpieczeniem spłaty wierzytelności. Taki sam skutek stwarza zawarcie ugody z dłużnikiem, do czego w porozumieniu z Państwem dążymy na etapie windykacji sądowej, aby spłata należności nastąpiła jak najszybciej i korzystnie dla Państwa płynności finansowej.