Pieczęć windykacyjna

ostrzegaj i informuj

Znajdująca się w ofercie Fluence Finance pieczęć windykacyjna ma charakter prewencyjny, jej celem jest ostrzeżenie i zdyscyplinowanie odbiorcy do terminowych płatności. Może być używana do stemplowania faktur, not odsetkowych, umów, potwierdzeń odbioru towaru oraz wezwań do zapłaty.  Pieczęć prewencyjna stosowana jest łącznie z monitoringiem należności lub jako osobny instrument dyscyplinujący odbiorców.

Zaletą pieczęci windykacyjnej jest osiągany efekt zbliżony do zastosowania monitoringu należności. Zauważalna jest poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców. Firmy, które używają pieczęci windykacyjnej mają dowolność w podejmowaniu decyzji, kiedy i w jakich warunkach informują klientów o współpracy z firmą windykacyjną.