Zakup wierzytelności

szybko i bez ryzyka

Zakup wierzytelności to idealna opcja dla wierzycieli, którzy są zainteresowani szybkim upłynnieniem (spieniężeniem) swoich należności. Pozyskane środki można od razu wykorzystać na bieżącą działalność, unikając procesu windykacji należności.

Firma Fluence Finance kupuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego, wynikające z wystawionych faktur oraz not odsetkowych, na podstawie umowy przelewu wierzytelności zwanej inaczej cesją wierzytelności. Jest to więc umowa sprzedaży Państwa prawa majątkowego, mająca oparcie w przepisach polskiego kodeksu cywilnego. Kupujemy wierzytelności wymagalne i nieprzedawnione. Na jej podstawie przejmujemy całą wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi, natomiast nasi Klienci otrzymują z góry określoną zapłatę w ustalonym terminie. Cesja nie musi dotyczyć całej wierzytelności – może dotyczyć jej części lub tylko świadczenia ubocznego, na przykład prawa do żądania odsetek.

Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności:

  • Szybkie odzyskanie wierzytelności – poprawa płynności finansowej. Decyzje o zakupie podejmujemy błyskawicznie w przeciągu jednego dnia od otrzymania dokumentacji.
  • Likwidacja ryzyka – uniknięcie ewentualnych skutków związanych z postępowaniem sądowym, komorniczym oraz niewypłacalnością dłużnika lub jego upadłością.

Cena zakupu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie na podstawie okresu przeterminowania wierzytelności, jej wysokości, kondycji finansowej dłużnika oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających jej bezsporność i wymagalność. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy.

Warto pamiętać, że aby dokonać cesji wierzytelności, nie jest potrzebna zgoda Państwa dłużnika.